> احکام

آيا تيمم بر چوب و تخته صحيح است؟

1395/5/10 بازدید: 568
همه مراجع: خير صحيح نيست.

آيا تيمم بر چوب و تخته صحيح است؟

1 



دسته بندی مطالب