> احکام

آيا تيمم بر چوب و تخته صحيح است؟

1395/5/10 بازدید: 955
همه مراجع: خير صحيح نيست.

آيا تيمم بر چوب و تخته صحيح است؟

1 دسته بندی مطالب